កាលបរិចេ្ឆទ:
当前位置:首页 > អំពីយើងខ្ញុំ > news

គណៈកម្មធិការសហប្រតិបត្តិការ និង គណៈកម្មធិការជំរុញពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ទទួលភ្ញៀវ បរទេសនៅពេលការប្រជុំទាំងពីរនេះ

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  

  

ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិថុនា គណៈកម្មធិការសហប្រតិបត្តិការ និង គណៈកម្មធិការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ត ទទួលភ្ញៀវបរទេសនៅពេលការប្រជុំទាំងពីរនេះ

  តាមកម្មវីធីនៃសាលាខេត្តនិង គណៈកម្មធិការទីក្រុង ចំពោះគណៈកម្មាធិការបញ្ចូល គាំទ្រ និង ទទួលខុសត្រូវបកើតឡើង ការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញអាហរ័ណនីហរ័ណ និង សន្និសិទ្ធតាំង ពិព័រណ៍ប្រទេសចិន-អាស៊ីខាងត្បូង បកើតឡើងសាលាគ្រសារប្រទេសអាស៊ាន និង ប្រទេស អាស៊ីខាងត្បូង សហគ្រាសនិងក្រុមប្រជាជនចូលរួមការតាំងពិព័ណ៍នេះ នៅក្នុងពេលបើកតាំង ពិព័ណ៍ និង សន្និសិទ្ធតាំងពិព័រណ៍ បានបណ្កើតឡើង សកម្មភាពជាច្រើន ។

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
    គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង