កាលបរិចេ្ឆទ:
当前位置:首页 > អំពីយើងខ្ញុំ > news

ការប្រជុំទំនាក់ទំនងនិងពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ GMSនៃការប្រជុះជួបជុំគ្នា GMSផ្តល់ឆ្នាំ២០១៣ នៅទីក្រុងឃុនមីញ

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  

  

  នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ មិថុនាការប្រជុំទំនាក់ទំនងនិងពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ GMSនៃការប្រជុះ ជួបជុំគ្នា GMSផ្តល់ឆ្នាំ២០១៣ នៅទីក្រុងឃុនមីញ

  កម្មវត្ថុការប្រជុំទំនាក់ទំនងនិងពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ GMSគឺ ឋាមពលបម្រើផ្តល់ និង ពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ ក្នុងតំបន់យកតំបន់គំរូបពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ ប្រទេសតំបន់បច្ចេកទេស ថ្មីក្នុងទីក្រុងឃុនមីញ ធ្វើជាមជ្ឍមណ្ឌល ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ បម្រើនិងពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ អន្តរជាតិ ក្នុងតំបន់ GMS ។

  ភ្ញៀវចូលរួមការប្រជុំនេះ មានមកពីប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ ភូមា ថៃ វៀតណាម តំបន់ ក្នុងប្រទេសចិន និង ខេត្តតាយវ៉ាន ប្រហែលមានតំណាងវិសាយពាណិជ្ជកម្ម ១៥០ មន្រ្តីចូលរួម នាយកទទួលខុសត្រូវក្រុម GMS អ្នកសហគ្រាស អ្នកហិរញ្ញាវត្ថុ មហវិទ្យាល័យ និង អ្នកបច្ចេកទេស ជាដើម ចូលរួមការប្រជុះ ចំពេះ ការអភិវឌ្ឍន៍និងឧស្សាហកម្មធម្មជាតិ នូវ ទំនាក់ទំនងនិងផ្តល់ជាមួយវិសេសពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ GMS នៅក្នុងតំបន់នេះ ទៅជំរុញ អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ GMS បណ្កើតឡើងការទំនាក់ទំនងនិងជំរុញអភិវឌ្ឍន័ ពា ណិជ្ជកម្មអស្យាណូ GMS ។ នៅក្នុងការប្រជុំនេះ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ ទំនាក់ទំនង ខេត្តយឹនណាន បានសម្តែងនីយាយ ៕

  

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
    គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង