កាលបរិចេ្ឆទ:

ກວດເບິ່ງວິສາຫະກິດ

  • ពាក្យសំខាន់:
  • ឈោ្មះប្រទេស:
  • មុខរបរ:
រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង