កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > កម្មវិធីការផ្គត់ផ្គងនិងតំរូវការ

បក្ស សម្ពន្ឋ កុ្រមហ៊ុ នមានកំ ណត់សា ងសង់វិ ស្វកម្មយុនណាន នឹ ងទទួធើ្វ វិស្វកម្មខាំង កៅ្រ ប្រទេស

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

 បក្ស សម្ពន្ឋ កុ្រមហ៊ុ នមានកំ ណត់សា ងសង់វិ ស្វកម្មយុនណាន នឹ ងទទួធើ្វ វិស្វកម្មខាំង កៅ្រ ប្រទេស

 កុ្រមហ៊ុនមានកំ ណត់សាងសង់ វិស្វកម្មយុនណានមានធុ រកិច្ចនៅ វិស័យ ធើ្វការ វិស្វកម្មសា ងសង់គេ

 ហដ្ឋានដំឡាំ ងអគិ្គសនីផលិត បេតុងសាងសង់ស្ពានសាងសង់ វិស្វកម្មគេហដ្ឋាន ដែថៃប ធើ្វ វិស្វកម្មជ

 លគិតនិងមុលដ្ឋា នគេហដ្ឋានធំលក់ប រិក្ខាសាងសង់សា្រវជ្រាវស្ថាបនកម្ម ឆែកពិនិតិ្យមើលនិងស្ថានប

 កម្ម ផ្តល់មកម្ម ករសាងស ង់ជាដើម។បក្ស សម្ពន្ឋ កុ្រមហ៊ុ នយើ ងមាន កុ្រមហ៊ុ នចំណុះពេ ញភាគទុន កុ្រមហ៊ុ នចំណុះកាន់កាប់ ភាគទុន កុ្រមហ៊ុន ចំណុះផ្ទាល់និង អង្គការ កៅ្រប្រទេសរួ មមនាន២៧ កម្មករ៣៦៦៩៩នាក់ មូលធន១១៧.១៤រយលាន។តមៃ្លខាំងការលក់និងកិច្ចសន្យាបូកស

 រុបមាន២០០រយលានជាងនិងសាងសង់ទឹកដីមានផែ្ទដីជាង៦លានម៉ែ ត្រការេក្នុងមួយឆ្នាំៗ។កុ្រមហ៊ុន

 មានកំណត់សាងសង់ វិស្វកម្ម យុនណានមានមរណុៈភាពថ្នាក់ ទីមួយនិង មរណុៈភាពពិ សេសស រុប៩០បែ ប។ពីឆ្នាំ ២០០៤ រ ហត់ដល់ ឆ្នាំ២០០៨ កុ្រ ម ហ៊ុនយើ ង ត្រូវ ជើ្រសរើ សក្នុ ងសហ គ្រាសទ ទួលភារះ៦០ធំជាងគេនិងសហគ្រាស៥០ដែលមានស្នាដៃល្្អជាងគេ។មិនតែបណោះកុ្រម ហ៊ុនយើង

 ក៏ត្រូវជើ្រសរើសក្នុងសហគ្រាស៥០០ធំជាងគេក្នុងប្រទេសចិននៅពេល១៧ឆ្នាំទទូច មានកម្លាំងពិតប្រ

 កដនៅខេត្រ្តយុនណាន។កុ្រមហ៊ុនមានកំណត់សាងសង់វិស្វកម្មយុនណានមានមរណុះភាពធើ្វ ពាណិ

 ជ្ជកម្មជាមួយអន្តាជាតិ ផ្តល់កម្មករទៅបរទេសនិងផ្តល់ជំនួយសាងសង់ វិស្វកម្មដែលជាថ្នាក់Aជាពេសេ

 សកុ្រមហ៊ុនយើងមានផ្នែកវិស្វកម្ម អន្តាជាតិ។កាលពីឆ្នាំ១៩៨៣ កុ្រមហ៊ុនយើងបានចុលទីផ្សារនៅក្នុង

 ប្រទេសទី្វបអាស៊ីអា ហ្វិ្រកដូចជាប្រទេសយេម៉ែនម៉ៅ រីទិសកាមេរុនអីរ៉ាក់ម៉ាឌី វីភុមាថៃឡាវអាហ្រិ្វកខា

 ងត្បូ ងហិ្គណេហើយសាងសង់គេហដ្ឋានមានស ណ្ឋោគារម ន្ទីរពេត្យផ្ទះលំនៅ គីឡា ដ្ឋាន គ្រឹះស្ថាន

 កឹ្រះស្ថានធើ្វការស្ថាននីយជលាក្គិសនីជាដើមទទួលបានកិតិ្តយសល្អណាស់។បក្សសម្ពន្ឋ កុ្រមហ៊ុននឹង ប្រើ បា្រស់ឧ ត្តមានុភា ពរបស់ យើ ងព ង្រឹងនិង អាភិវ ឌ្ឍន៏ទី ផ្សារ ផ្តល់សេ វាដល់ អ្នាក់ ពាណិ ជ្ជករ បរទេសយ៉ាងហ្មត់ចត់យ៉ាយសកម្ម។

 

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង