កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > កម្មវិធីការផ្គត់ផ្គងនិងតំរូវការ

កុ្រមហ៊ុនមានកំណត់ភាគហ៊ុនស្ពានខេត្េ្រតយុនណានទទួធើ្វវិស្វកម្មខាំងកៅ្រប្រទេស

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

      កុ្រមហ៊ុនមានកំណត់ភាគហ៊ុនស្ពានខេត្េ្រតយុនណានជាកុ្រមហ៊ុនតែមួយដែសរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ភាគទុននៅប្រព័ន្ឋដឹនាំខេត្េ្រតយុនណាន មានមូលធនចុះបញ្ចី៣៥ដប់លាន។យើងត្រូវអនុ

  ញ្ញាតធើ្វការពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយកៅ្រ ប្រទេស មានមរណុៈភាពថ្នាក់ទី មួយនៅវិស័យសាងសង់ស្ពានផ្លូ

  វ ឧម្មង្គ មរណុៈភាពថ្នាក់ទីពីរនៅ វិស័យសាងស់ផ្លូវ អាកាសយានដ្ឋានផ្លូវ នៅក្នុងទីក្រុងឥឡូ វនេះយើង

  បានប្រុងបៀ្របទៅផ្សា រភាគទទុន។កុ្រម ហ៊ុនយើ ងមានបរិក្ខាបរិ បូរជាង១០០០គឿ្រងមានសមត្ថភាព

  បងើ្កតផលិតផលសរុប២០រយលាន។វិស័យរបស់កុ្រមហ៊ុនយើងរួមមាន:ផ្លូវ ស្ពាន ឧម្មង្គ ជលាក្គិសនី កែលំអរទីកុ្រងផ្ទហលំនៅការប្រឹថពី វិភាគវិស្វកម្ម ស្រាវជ្រាវនិងប្រើប្រាស់គឿ្រងសម្ភារះថី្ម ស្រាវជ្រាវនិ

  ងយកផលប្រព័ន្ឋឃ្លាំមើល ផ្លូវ;ធើ្វវិនីយកទៅជីវសាស្រ្ត ការសាងសង់គេហដ្ឋាន អគ្គិសនី ទស្សនា ថេរក្សាស្ថាន ភាពនិងវិ ស័យដំណឹង ទទួធើ្វ វិស្វកម្ម ផ្លូវ នៃប រ ទេសនិងវិ ស្វកម្មដេ ញថៃ្ល អន្តា ជាតិនៅ

  ក្នុងប្រទេសហើយនាំចេញប រិក្ខានិ ងគឿ្រងសម្ភារះ;ផ្តល់កម្មករ ដែសធើ្វ វិស្វកម្មនិយាយខាងលើនេះ។

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង