កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > កម្មវិធីការផ្គត់ផ្គងនិងតំរូវការ

បក្សសម្ពន្ឋកុ្រមហ៊ុនផូស្វ័រភាគខាងត្បូងខេត្ត្រយុនណានផ្តល់ផលិតផលផូស្វ័រគីមី

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  បក្សសម្ពន្ឋកុ្រមហ៊ុនផូស្វ័រភាគខាងត្បូងខេត្ត្រយុនណានមានសមត្ថកម្មកែឆៃ្នផូស្វ័រគីមីក្ល័រនិងក្បុងគីមី អាចស្រាវជ្រាវគីមីសាស្រ្ត ផលិតនិងលក់ទិញ នាំចូលនាំចេញ។ឥឡូវនេះ កុ្រមហ៊ុនយើងមានកុ្រ

  មហ៊ុនចំណុះពេញទុននិងសហគ្រាសចម្រុះជាមួយក្រៅប្រទេសសរុប២៣និងកម្មករជាង៣០០០អ្នាក។កាលពី ឆ្នាំ១៩៩ ៧បាន នាំចេញ yellow phosphorus និងred phosphorus ធ្ញន់ជាង គេទូទាំង ប្រទេ

  ស ហើយជា ក្រុម ហ៊ុនធំ ទី២ ដែលនាំចេញ phosphoric acid ។យើ ងក៏ មានឧ ស្សា ហកម្ម គីមីពណ៏

  បៃតង ផលិ តផល សំខាន់ ៗមាន:yellow phosphorus、red phosphorus、phosphoric acid、Ferrophosphorus、Montan wax、ion film caustic soda、sodium tripolyphosphate、suspensionmethod Polyvinyl Chloride、hydrochloric acid、Liquid Chlorine、cementជាដើម។www.yunphos.com

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង