កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > កម្មវិធីការផ្គត់ផ្គងនិងតំរូវការ

ក្សសម្ពន្ឋកុ្រមហ៊ុនមានកំណត់ឧស្សាកម្មធ្យូងថ្មគីមីខេត្រ្តយុនណានផ្តល់ផលិតផលធ្យូងថ្មស្អាតជាដើ

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

 បក្សសម្ពន្ឋ កុ្រម ហ៊ុនមានកំណត់ឧស្សាកម្ម ធ្យូងថ្ម គីមីខេត្រ្តយុនណានបានប ង្កើតឡាំងនៅ វិលាខែទី៨ឆ្នាំ២០០៥

 ក្រោមការអភិវឌ្ឍន៏សហគ្រាស ធំនៃរដ្ឋាភិបាលខេ ត្ត្រយុនណាន។ប ក្សសម្ព ន្ឋនេះមា នកុ្រមហ៊ុនចំណុះដូចកុ្រមហ៊ុនមា

 នកំណត់“យុនវី”ខេត្រ្តយុនណាន កុ្រមហ៊ុនមានកំរិតភាគហ៊ុនធ្យូងថ្មនិងអគ្គិសនី“ដងយួន”ខេត្ត្រយុនណាន កុ្រមហ៊ុន

 មានកំរិត“ជាហ៊ុន” clean energy ជាដើម។ក្នុងនោះ កុ្រមហ៊ុន“យុនវី”បានចូលទៅផ្សាភាគហ៊ុនហើយ។កុ្រមហ៊ុនចំណុះ

 ទាំងនេះភាគចើ្រនស្ថិតនៅទីកុ្រងឃួនមានឆុងជាងហង់ហឿនិងចៅថូង។ឥឡូវនេះកុ្រមហ៊ុនយើងមានកម្មករជាង៥០០០០អ្នាក មូលធនសរុបមាន៣២៧រយ លាន។ឥឡូវយើងអាច់ផ្តល់:មធ្យូងថ្ម、កាកមធ្យូងថ្ម、ជ្ជិវជាតិ、អាម៉ូញ៉ក់ផ្សំ、អ៉េតែ、អាកុលដី រីល、ទឹកក្រុ អាសស៊ីត、សូតា、អេតាណុល、អាសេទិកអាស៊ី、ស៊ីម៉ង់、អាគ្គិសនីវិ ភាគអាលុយ មីញ៉ូម、សិ

 លាឥន្ទនីយជាដើម។

 

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

  រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
  គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង