កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម

នៅពេសខែ១ដល់ខែ៤ឆ្នាំ២០១០ខេត្តយូនណាមបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាថ្មីចំនួន៧សំរាប់ពាក្យសន្យាវិស្វកម្មខាងក្រៅហើយ

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  នៅពេសខែ១ដល់ខែ៤ឆ្នាំ២០១០ខេត្តយូនណាមបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រម ព្រៀងគ្នាថ្មី៧សំរាប់ពាក្យសន្យាវិស្វកម្មហើយ បនែ្ថម៥១០.៣៦ពាន់ដុល្លា កាន់ឡាំង១%ជាងពេសឆ្នាំមុន ទទូលចំនួនបា្រក់២៦៧.៣៣ពាន់ដុល្លា កាន់ឡាំង៤.១%ជាងពេសឆ្នាំមុន។នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះចាំបាច់វិស័យអគិ្គ សនីនឹងចរាចរ។ វិស័យចរាចរមានកិច្ចព្រ មព្រៀងគ្នា៤មានចំនួន បា្រក់១១.៧៧ ពាន់ដុល្លាវិស័យអគិ្គសមានកិច្ច ព្រមព្រៀ ងគ្នា២ មានចំនួនបា្រក់ ៣៨០.១១ពាន់ដុល្លា។

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
    គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង