កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម

អគ្គិសនីក្លាយទៅជាចំណុចសំខាន់ថ្មីកិច្ចកើននែពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្តយូនណាមនឹងអាស៊ី

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

 ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីខេត្តយូនណាមប្រព្រឹត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែសដើរខាងក្រៀដោយខិតខំ លើកកម្លាំមកិច្ចស

 ហប្រតិបត្តិ ការនឹង ប្រទេសអ គ្គិសនីក្លា យទៅជាចំណុចសំខាន់កិ ច្ចកើននែពាណិ ជ្ជកម្មរវាងខេត្តយូន

 ណាមនឹងអាស៊ី ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីខេត្តយូនណាមមានអសនីបថចំនូន២ ខែ្ស ភ្លើងចំនូន៤ដឹក

 នាំអគ្គិសនីដល់ប្រទេសវៀតណាម អាចដឹកនាំអគ្គិសចំនូន៨០លានvជាងគេ។កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០០

 ៤ដល់ចុងខែវិ ច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៩ ដឹកនាំ អគ្គិ សនីដល់ ប្រទេសវៀ តណាមមានចំនូន១០៥ ៣៤លានvមាន

 បា្រក់ចំនួន៥០០លានដុល្លា។ ឥឡូ វនេះអគ្គិសនីដែស ដឹកនាំដល់ប្រទេសវៀតណាមមិនក្រប់ក្រាន់ច្រើ

 នតែតំ រូវការសំរាប់អគ្គិសនីនែប្រទេសវៀតណាម កាន់ឡាំងហើយ កិច្ចសហប្រតិប ត្តិការ វិស័យគ្គិសនី

 រវាងប្រទេសចិននឹងវៀតណាមនឺងមានទស្សនវិស័យល្អនៅ អនាគតកាលអគ្គិសនីដែស ដឹកនាំដល់ប្រ

 ទេសវៀ តណាមនឹងកាន់ឡាំងជាច្រើន។បែបផេ្សងនៅពេសថ្មីនេះ កិច្ចសហប្រតិប ត្តិការវិស័យគ្គិសនីរ

 វាងខេត្តយុនណាមនឹងប្រទេសឡាវ មានទស្សនវិស័យល្អជាច្រើន។កាលពីឆ្នាំ២០០៩ក្រុមហ៊ុនអគ្គិស

 នីខេត្តយូនណាមបានដឹកនាំអគ្គិសដល់ខាងជើងប្រទេសឡាវដោយខែ្សភ្លើង១០kvនឹងខែ្សភ្លើង៣៥kv។ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីខេត្តយូនណាមនឹងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីប្រទេសឡាវចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឆ្មោះកិច្ចព្រមព្រៀងខេត្តយុនណាមដឹកនាំអគ្គិសដល់ខាងជើងប្រទេសឡាវ មានខែ្សភ្លើង១១៥kv

 តភ្ជាប់ខេត្តយុនណាមនឹ ងដំបន់ខាងជើ ងប្រទេសឡាវ។ក្រុម ហ៊ុនអ គ្គិសនីខេត្តយូនណាមនឹ ងក្រុមហ៊ុ

 នអគ្គិសនីប្រទេសឡាវទទូលលុយសំ រាប់សាង់ខែ្ស ភ្លើងដែលនៅក្នុ ងដឹកដីខ្លូន។ឆ្លងឪ កាសអ ភិវឧ្យន៏

 វិស័យ អគ្គិ សនី ក្រុមហ៊ុ នអគ្គិ សនីខេត្តយូនណាមបានទទូលសាង់ខែ្ស ភ្លើង ដែលនៅ ក្នុងដឹកដី ប្រទេ

 សឡាវ វិស្វកម្មនេះជាវិស្វកម្មទីមួយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីខេត្តយូនណាមធ្វើនៅខាងក្រៅក្រោមក្រុមហ៊ុនអ

 គ្គិសនីខេត្តយូនណាមប្រ ព្រឹត្តយុទ្ធសា ស្ត្រដែសដើរខាងក្រៀតាមផ្លូវសមត្ថភាពសំរាប់ផលិតអគ្គិសនីនឹ

 ងទីផ្សារនែ ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីខេត្តយូនណាមកើតឡើងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីខេត្តយូនណាមអាចមានសម

 ត្ថភាព ដឹកនាំអគ្គិសនីដល់ប្រទេសអាសដែសក្រៅពី ប្រទេសវៀតណាមនឹងឡាវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរ

 វាងខេត្តយុនណាមនឹងប្រទេសអាសិក្លាយទៅជាល្អ។

 

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង