កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុនNANRUIបានដេញថ្លែប្រព័ន្ធត្រួតត្រានឹងគ្រងកុំព្យុទ័រនែ

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  ស្ថាននីយអាគ្គី សនីPH1កានថែយ ប្រទេសក ម្ពុជានៅ ខែមេសា ក្រុមហ៊ុនNANRUIបានដេញថ្លែ

  ប្រព័ន្ធត្រួតត្រានឹងគ្រងកុំព្យុទ័រនែស្ថាននីយអាគ្គីសនីPH1កានថែយប្រទេសកម្ពុជា។ស្ថាននីយអាគ្គីសនីPH1គឺជាប្រការដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដឺកអាគ្គីសនីប្រទេសចិននឹងMIMEនឹងក្រុមហ៊ុនអាគ្គីសនីប្រទេសកម្ពុ ជាធ្វើ ការងារសហ ប្រតិប ត្តិការ។ប្រការនេះគឺជាសញ្ញាសំគាល់ដែល ក្រុមហ៊ុនNANRUIធ្វើ

  សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដឺកអាគ្គីសនីប្រទេសចិន ហើយជួយក្រុមហ៊ុនNANRU

  ពង្រីកទីផ្សារ ប្រទេសកម្ពុ ជា។ក្រុមហ៊ុនNANRUនឹងសង់ ប្រព័ន្ធ ត្រួត ត្រានឹង គ្រងកុំព្យុទ័រនែស្ថាននីយ

  អាគ្គីសនី ប្រព័ន្ធ ត្រួតត្រាគ្រឿ ងយន្តនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរោងចក្រទាំងអស់ ការងារមានបង្កើតគ្រឿងប្រ

  ដាប់គូរប្លង់ពិសោធន៏សំបកកងនឹងដឹកនាំប ង្ហាញដំឡើ ងដោយខ្លូនឯងធ្វើ និយតកម្មធ្វើ ឪ្យត្រូ វធ្វើ វិវត្ត

  ន៏ ទស្សនាការ ប្រព័ន្ធសរព័នត្រួពិនិត្យ។

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង