កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសចិន មានពាសពេពពិភពលោក

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  បើតាមការបូកសរុប៣ត្រីមាសតំបូងក្នុងឆ្នាំ២០០៩ចំណូលផ្នែកបំរើសេវាកម្មsofowareនឹងពត៏មានវិ ជ្ជាស្ថានដ ល់១៤៦៣ ៦០លានយេន កើន ឡើ ង២៤.៥ភាពរយ តាមការនិ តទុកមាន ប្រយោជន៏

  ២០០០០០លានយេន។ឆ្ល ងការដំណាន់កាលតំបូងនែកំពែទីដើប ន្ចុប្បនអ្នកវិនិយោគ ក្រៅប្រទេសចិ

  នបានបង្កើតនូវឥសាន ហ៊ួនបូហែ ឆាងសានជាវជូសានជាវ សម្ព័នធំមាំន៥ ឆ្លុះបញ្ចាំងការអភិវឌ្បវោង

  អាសីនឹងលិច អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសចិនមានច្រើនសន្ថាន។

  

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង