កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ > ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម

ធនាគារប្រទេសចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអោយសច្ចាអនុម័ត

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  តាមរបាយកាណ៍ ធនគារ ប្រទេសកម្ពុ ជាបានអនុម័តធនាគារប្រទេសចិនរៀបចំឡើងធនាគារនៅ

  ក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ២០១០។ធនាគារនេះជាធនាគារនែពាណិជ្ជកម្មមុនដំបូងប្រទេសចិនរៀបចំ ឡើងនៅប្រ

  ទេសកម្ពុជា។

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង