កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ការដឹកជញ្ជូននិងចែកជូនទំនិញនៅតំបន់ > ការស្ថាបនារបស់ផ្លូវធំអន្តរជាតិ

ប្រទេសភូមានិងខែត្រយូនណានស្ថាបនាឡើងនូវប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងគមនាគមន៍តាមផ្លូវទឹក ដីគោកនិងអាកាស

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  បច្ចុប្បន្ននេះផ្លូ វដែល ភ្ជាប់ខែត្រយូនណាននឹង ប្រទេសភូមាមានចំនួន៥ខែ្សគឺទី១ផ្លូវដែលចាប់ផើ្តមពីទីក្រុងឃូនមី ងដល់ទីក្រុងយូនលីទីបំផុតដល់ទីក្រុងជី ភីវប្រទេសភូមាទី២ផ្លូវសីទីវីដែលចាប់ផើ្តមពីទីក្រុងឃូនមីងដល់ស្រុកថឹឈោ

  ងទីបំផុងដល់ទីក្រុង មីជីណារបស់ប្រទេសភូមាទី៣ផ្លូវដែលចាប់ផើ្ត មពីទី ក្រុងឃូនមី ងដល់ច្រក ព្រំដែនដាលួរបស់ទី ក្រុងជីងហួងទីបំ ផុតដល់ដូ ងជីនិងមែ ដេលឹរបស់ភូមាទី៤ផ្លូវទឹកទន្លេយីលួវ៉ាទីទី៥និងទី៦គឺផ្លូវអាកាសឃូនមី ងដល់ទីក្រុងយ៉ាងគុននិងទីក្រុងឃូនមីងដល់ទី ក្រុងមែដេលឹ។ដើម ឆ្នាំ២០០៨ខែត្រ យូនណានស្ថាបនាឡើងនូវផ្លូវទេសចរណ៍ដែលចាប់ពីយូយលីដល់ទីក្រុងមូជីនិងណាខានរបស់ប្រទេសភូមាហើយបានស្ថាបនាឡើងនូវផ្លូវទេសចរណ៍អន្តរជាតិដែល ចាប់ពីជី ហួងដល់ស្រុកណាបាន របស់ប្រទេសភូមា។ឆ្នាំ២០០៩ខែត្រយូនណានយល់ព្រមទេសចរណ៍អន្ត រជាតិចេញចូលតាម ច្រក ព្រំដែនយូយលីនិងច្រកព្រំដែនតាលួឥតកំណត់ពេលហើយ រថយន្តដឹកជញ្ជូនក៍អាចចេ ញចូលប្រ ទេសចិននិ ងភូមាដោយ ផ្ទាល់នេះប ង្កលក្ខណងាយ ស្រួលដល់ច រាចរណ៍និងច រន្តសំភាៈរបស់ ប្រទេសទាំងពីរ។

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង