កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ការដឹកជញ្ជូននិងចែកជូនទំនិញនៅតំបន់ > ការស្ថាបនារបស់ផ្លូវធំអន្តរជាតិ

ដំណាក់ភាគខាងកើតរបស់ផ្លូវដែកអាស៊ីដែលឋិតក្នុងខែត្រយូនណានបងើ្កនល្បឿនស្ថាបនា

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  ខែត្រយូនណា នដែលស្ថិតនៅនិរតីប្រ ទេសចិនកំពុងជំរុញការស្ថា បនា ប្រព័ន្ធផ្លូ វដែកដែលភ្ជាប់ប្រទេសអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននេះខេត្រយូន ណានកំ ពុងប ងើ្កនល្បឿ នការស្ថាបនាដំណាក់ផ្លូ វដែកអាស៊ីចាប់ពីទីក្រុង ឃូនមីងដល់ច្រកព្រំដែនហឹឃោប្រទេ សវៀតណាម។ផ្លូ វដែកអាស៊ីចាប់ពីប្រទេស សិង្ហបូរីដល់ទីក្រុងឃូនមីងធើ្វអោយការដឹកជញ្ជូននៃ ប្រ

  ទេសចិននិងប្រ ទេសអាស៊ា នភ្ជាប់ ជាភាពមួយ។រដ្ឋភិ បាលខែត្រយូនណានបានអោយដឹងថាដំណាក់ផ្លូវដែកអាស៊ីសិ្ថតិ នៅខែត្រ យូនណា នកំពុងស្ថាបនា ឡើងយ៉ាងឆាប់ រហ័សដំ ណាក់ផ្លូ វដែកចាប់ទី ក្រុងយូ សីដល់ ស្រុកមឹ ងជីដែលមានចំ ងាយ ១៤១គីឡូ ម៉ែត្របានចុះ ទុន៣០រយលានយេ នដំណាក់ផ្លូ វដែកចាប់ពី ស្រុកមឹ ងជីដល់ទី ក្រុងហឹគៅបានចុះទុន៩ចុច១រយលា នយេន។ឆ្នាំ២០១០នេះដំណា ក់ផ្លូ វដែកចាប់ពីទីក្រុងឃូនមី ងដល់ទីក្រុងយូសីដែលមានចំងាយ៥០គីឡួម៉េត្របានចាប់ផើ្តមស្ថាបនាឡើងវិញ។

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង