កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ការដឹកជញ្ជូននិងចែកជូនទំនិញនៅតំបន់ > ការស្ថាបនារបស់ផ្លូវធំអន្តរជាតិ

ខែត្រយូ នណាន នឹងចុះទុន៤០០រ យលា នយេន ដើម្បីស្ថា បនាប្រ ព័ន្ធគ មនាគ មន៍ដែ លភ្ជា ប់អាស៊ី ខាងត្បូ ងនិងអា

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  សន្និសីទការដឹកជញ្ជូននិងគមនាគមន៍ខែត្រយូនណានបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ២០១០ខែត្រយូនណាននឹងបងើ្កនល្បឿនស្ថាបនាប្រព័ន្ធផ្លូវល្បឿន ផ្លូវរវាងខែត្រ ផ្លូវជនបទ ផ្លូវច្រកព្រំដែន ផ្លូវការពារជាតិនិងផ្លូវព្រំដែនដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធគមនា គមន៍អន្តរជាតិដែលភ្ជាប់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគេ្នយ៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធ។រដ្ឋភិបាលខែត្រយូនណានគំរោងចុះទុន៤០០រយលានយេនលើប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ក្នុងនោះនឹងចុះទុនចំនួន១២០រយលានយេនលើសំណង់សារវនិ្តនឹងចុះទុនចំនួន២០០រយលានយេនជាងលើផ្លូវថ្នាក់ទី២នឹងចុះទុន៨០រយលានយេនលើផ្លូវជនបទនឹងចុះទុន១ចុច៥រយលានយេនលើផ្លូវទឹកនឹងចុះទុន ៤រយលានយេន លើកំពងផែ និងអាកាសយាន ដ្ឋាន។ជាមួយនឹងដំបន់ ឥតយកពន្ធរប ស់ប្រទេស ចិននិងអាស៊ានបងើ្កតឡើងខែត្រយូនណានបងើ្កនល្បឿនសហការណ៍ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងដំបន់ជិតខាង។
រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង