កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ការដឹកជញ្ជូននិងចែកជូនទំនិញនៅតំបន់ > សភាពការណ៍កំពងផែ

ប្រព័ន្ធច្រករថយន្តចេញចូលព្រំដែនអេឡិចត្រនិចយួយលីចូលការងារជាផ្លូវការ

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  នៅពេលថ្ងៃ ទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ប្រព័ន្ធ ច្រករថ យន្តចេញចូ លព្រំ ដែនអេ ឡិចត្រ និចយួលីចូលការងារជាផ្លូវការ។មុន ប្រព័ន្ធនេះចាប់ផ្តើម ប្រតិបត្តិការ គយយួលីបានចា ត់ចែងធ្លាកអេឡិចត្រនិចចំនួន១ ១៨សន្លិកកំណត់ទុក ជាឯកសារកុំព្យុទ័រ៤៩៩សន្លិក។ក្នុងដំណើរចាត់ចាងធ្លាកអេ ឡិចត្រនិចគយយួ លីបានចាត់ វិធានការដូ ជាជូនដំ ណឹងជាមុនកត់ដោយ កុំព្យុទ័ រជាដើម នេះបានងាយ ស្រួលដល់ម្ចាស់ រថយន្តណាស់៕

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
    គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង