កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ແຈ້ງການ ແຈ້ງຂ່າວ

1នាយករដ្ឋមន្រ្តឹចង់ធើ្វសមយុទ្ឋនូយរថយន្តេយោធារបស់ចិន

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

1នាយករដ្ឋមន្រ្តឹចង់ធើ្វសមយុទ្ឋនូយរថយន្តេយោធារបស់ចិន1នាយករដ្ឋមន្រ្តឹចង់ធើ្វសមយុទ្ឋនូយរថយន្តេយោធារបស់ចិន1នាយករដ្ឋមន្រ្តឹចង់ធើ្វសមយុទ្ឋនូយរថយន្តេយោធារបស់ចិន1នាយករដ្ឋមន្រ្តឹចង់ធើ្វសមយុទ្ឋនូយរថយន្តេយោធារបស់ចិន

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
    គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង