កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពត៌មាន > ខែត្រយុនណានប្រទេសចិន

ភូមិសាស្រ្តខែត្រយុនណាន

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

 ខែត្រយុន នណានស្ថិត នៅនិ រតី នៃប្រទេសចិន ក្នុងតំបន់ រយៈទទឹង ខាងជើ ង21°8´32"-29°15´8"និងរយៈបណ្តោយខា

 ងកើត 97°31´39"-106°11´47" កក្កដនិ វត្តន៍បាន ឆ្លងកា ត់ខាង ត្បូ ងនៃ ខែត្រនេះ ។ ចម្ងយពីខា ងកើត ទៅខាង លិចក្នុងទូទាំងខែត្រ គឺមាន ៨៦៤.៩គីឡូម៉ែត្រ ចម្ងយពីខាងជើងទៅខាងត្បូងគឺមាន៩០០គី ឡូម៉ែ ត្រទំហំដីគឺ ជា៣៩.៤ម៉ឺនគីឡូ ម៉ែត្រការ៉េ គឺមាន៤.១ភាគរយនៃទំហំដីប្រទេសចិន ជាខែត្រធំទី៨ក្នុ ងចំណោមខែ ត្រនៃប្រទេសចិន។ទំហំដី ភ្នំនៃខែត្រយុនណានប្រហែ លជា៨៤ភាគរយទំហំខ្ពង់រាបនិងស្ទើរវាលប្រហែល១០ភាគរយជលសីមានិង ជ្រលងភ្នំ ប្រហែលជា៦

 ភាគរយ ឧព្វេធមធ្យម២០០០ម៉ែត្រ ឧព្វេធខ្ពស់ ៦៧៤០មែត្រ ឧព្វេធទាប៧៦.៤ម៉ែ ត្រ។នៅខាងកើ តនៃខែត្រ យុននមាន

 ព្រំប្រទល់ជា ប់នឹងខែ ត្រគួយចូ វ និងតំ បន់ស្វយ័ តជនជាតិ ភាគតិ ចជង នៃខែ ត្រគួ ងស៊ីទិសឥ សានជាប់នឹងខែ ត្រសឺ ឈ័នទិសពាយ័ ព្យមានព្រំ ប្រទល់ជា ប់នឹងតំបន់ស្វយ័ តទីបេត៍ទិស និរតីមា នព្រំវែងជា ប់នឹងប្រ ទេសភូមាចំណែកខាង

 ត្បូ ងគឺមានព្រំ ជាប់ព្រំ ដែននឹង ប្រទេសោឡា វនិងប្រទេសវៀតណាម។ តាមក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃខែត្រយុនណានបាន

 ប្រទល់នឹងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងជាប់នឹងឧបទ្វីបអាស៊ីអគ្នេយ៍ដោយមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងអគ្នេយ៍ខ្យ ល់មូសុងនិវ តីនិ

 ងឥទ្ធិពលលើខ្ពស់ រាបទីបេត៍ខែត្រយុនណានមា នបរិស្ថានធម្មជាតិយ៉ាងស្មុ គស្មាញ។ខ្សែបន្ទាត់ខែត្រយុនណានស រុប

 ទាំងមានប្រវែ ង ៤០៦០គីឡូម៉ែ ត្រក្នុងនោះ ខ្សែ ព្រំដែន រវាងចិននិង ភូមាមានប្រ វែង១៩៩២គី ឡូម៉ែ ត្រជា មួ យនឹងប្រ

 ទេសឡាវមានប្រវែង ៧១០គីឡូមែ ត្រ និងប្រទេស វៀតណាមមាន ប្រវែង១៣៥ ៣គីឡូម៉ែត្រ។ តាំងពីបុ រាណកាលមក ខែត្រយុនណានគឺមានផ្លូ វឆ្លងកាត់ លើគោក ជាប់ប្រ ទេស ចិននិងប្រទេសអាស៊ី អគ្នេយ៍នានា។ខែត្រយុនណានមានផ្លូ វជាតិចំនួ ន២០ឆ្ពោះទៅកាន់ប រទេសហើយ មានជនជា តិភាគតិចចំនួន ១៥ជនជាតិក្នុង នោះមា នជនជាតិ១៥ដូចគ្នារស់នៅក្នុងខែត្រនិងតាមបណ្តោ យព្រំដែង។ខែត្រ នេះមា នចម្ងយដូចគ្នាជាមួ យនឹងប្រទេ សថៃកម្ពុជាបង់ឡាដេសនិង ឥណ្ឧា។

 

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

  រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
  គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង