កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពត៌មាន > ខែត្រយុនណានប្រទេសចិន

សភាពការណ៍ប្រទេសចិន

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្យចិនស្ថិតនៅចុងបូពា៍នៃទី្វបអាស៊ីសិ្ថតនៅខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វឹក។ប្រទេសចិ

  នមានទំហំដីចំនួន៩.៦លានគីឡូម៉ែត្រការេខែ្សបន្ចាត់ឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនិងខាងកើតមានចំនួ នជាង១៨ពាន់គីឡូម៉ែត្រទំហំសមុទ្រផ្ទៃក្នុងនិងក្រៅប្រហែលមា ន៤. ៧លានគីឡូម៉ែត្រទ្វេគុណ។ប្រទេសមានកោះតូចធំ៧៦០០ស្ថិតនៅតាមឆ្នេរ

  សមុ ទ្រក្នុង នោះ តៃវ៉ាន់គឺជាកោះ ធំជាងគេហើយមានទំហំ៣៥៧៩៨គីឡូម៉ែត្រការេ។ប្រទេសចិនមានព្រំប្រទល់នឹង១៤

  ប្រទេសហើយមានព្រំសមុទ្រទល់នឹង៨ប្រទេស។ក្រុងប៉េកាំ ងគឺជារដ្ឋធានីរបស់ចិនប្រទេសចិនមានខែត្រចំនួន២៣ក្រុង

  ចំនួន៤ តំបន់ស្វយ័ តចំនួន៥និងតំបន់ពិសេសចំនួន២។

  

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង