កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពត៌មាន > ខែត្រយុនណានប្រទេសចិន

ប្រធានការប្រជុំសហប្រតិបត្តិការ លោក និយូសោវោ ចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធ “ កិច្ចការប្រជុំ សេចដ្ឋកិច្ច GMS លើកទី ៥ ”

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  

  

ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិថុនា ប្រធានការប្រជុំសហប្រតិបត្តិការ លោក និយូសោវោ ចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធ “ កិច្ចការប្រជុំសេចដ្ឋកិច្ច GMS លើកទី ៥ ” ហើយ សន្តែងនិយាយ

  តាមកម្មវីធីនៃសាលាខេត្តនិង គណៈកម្មធិការទីក្រុង ចំពោះគណៈកម្មាធិការបញ្ចូល គាំទ្រ និង ទទួលខុសត្រូវបកើតឡើង ការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញអាហរ័ណនីហរ័ណ និង សន្និសិទ្ធតាំងពិ ព័រណ៍ ប្រទេសចិន-អាស៊ីខាងត្បូង បកើតឡើងសាលាគ្រសារប្រទេសអាស៊ាននិង ប្រទេសអា ស៊ីខាងត្បូង សហគ្រាសនិងក្រុមប្រជាជនចូលរួមការតាំងពិព័ណ៍នេះ នៅក្នុងពេលបើកតាំង ពិព័ណ៍ និង សន្និសិទ្ធតាំងពិព័រណ៍ បានបណ្កើតឡើង សកម្មភាពជាច្រើន ។

  ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិថុនា ពិធីបើកសម្ពោធ កិច្ចការប្រជុំសេចដ្ឋកិច្ច GMS លើកទី ៥ បណ្កើតឡើង នៅទីក្រុងឃុនមីញ កម្មវត្ថុនៃការប្រជុំនេះ ជា “ ការជំរុញសហប្រតិបត្តិការ នាំបណ្កើតំបន់ អភិវឌ្ឍន៍ “ ។

  លោក កោសួសូន អនុប្រធានសាលាប្រជាជនខេត្តយឹនណាន លោកស្រី បោដួ ខាទីយ៉ា អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវ លោកភូសីប៉ាណាតាន សុនតឹឡាមួ នាយកលេខា ធិការអាស៊ានលើកមុន ប្រធានការប្រជុំសហប្រតិបត្តិការ ពាណិជ្ជកម្មអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ាន និង អាស៊ីខាងត្បូងលោក និយូសោវោ អនុនាយកលេខាធិការគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម ប្រទេសចិននិងអាស៊ាន នាយកកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម លោក ស្វូវនីងនីង ចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធ ហើយនិងសន្តែងនីយាយ ។

  ការប្រជុំសកម្មភាព ជាសាលាខេត្តយឹនណានបណ្កើតឡើង នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ត យឹនណាន និង គណៈកម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មGMSទទួលខុសត្រូវ ។ ការប្រជុំ សកម្មភាព ជាសាលាខេត្តយឹនណានបណ្កើតឡើង នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មខេត្តយឹនណាន និង គណៈ កម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មGMSទទួលខុសត្រូវ ។

  នៅក្នុងពេលនេះ បណ្កើតការប្រជុំស្រាវជ្រាវកសាងសមត្ថភាពនៃគណៈកម្មធិការដឹកជញ្ជូន GMS កិច្ចការប្រជុំគណៈកម្មធិការពាណិជ្ជកម្មGMSលើកទី ៤ កិច្ចការប្រជុំទំនាក់ទំនង និង សហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្ម ស្ថានីយទូរទស្សន៍យឹនណាន និង GMS ការប្រជុំទំនាក់ទំនង និង ពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូGMSនៃការប្រជុះជួបជុំគ្នាGMSផ្តល់ឆ្នាំ២០១៣ ការប្រជុះពាណិជ្ជកម្ម ពិភាក្សាកសង់តំបន់សហប្រតិបត្តិការសេចដ្ឋកិច្ចឆ្លង់ព្រំដែន ប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវ ប្រទេសចិននិងប្រទេសភូមា ។

  ការប្រជុំសហប្រតិបត្តិការ ជាការប្រជុំកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មGMS និងគណៈកម្មធិការដឹក ជញ្ជូន ក្រុមទំនាក់ទំនង ធ្វើការជាមួយគ្នា ជំរុញ ទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការស្ថានីយទូរទ ស្សន៍យឹនណាន និង GMS ជំរុញដឹកជញ្ជូនកម្ម GMS សេចក្តីអស្យាណូពាណិជ្ជកម្ម កសង តំបន់និង អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៍ ជាដើមទៅសហប្រតិបត្តិការក្នុងគ្រប់វិសេស ជំរុញទំនាក់ទំនងគ្រប់ វិសេសនៃ GMS ។

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង