កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពត៌មាន > ខែត្រយុនណានប្រទេសចិន

ការសហប្រតិបត្តិការថ្មីពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៍ពិភាក្សាទីក្រុងឃុនមីញ នូវវេទិកាក្រុមមិត្តភាព ប្រទេសចិននិងអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៣

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  

  នៅថ្ងៃទី ៦ ខែ មិថុនា ការសហប្រតិបត្តិការថ្មីពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៍ពិភាក្សាទីក្រុងឃុនមីញ នូវវេទិកាក្រុមមិត្តភាពប្រទេសចិននិងអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៣ មានចំនួនប្រទេសអាស៊ីខាង ត្បូង ៧ ចំនួនក្រុមមិត្តភាពចំពោះប្រទេសចិន ២៧ និង ចំនួនតំណាងមកពីខេត្តនិងក្រុង ១៥០ អ្នក ចូលរួមការប្រជុះ ។ បានពិភាក្សា និង ស្រាវជ្រាវចំពោះ វិសេសវប្បធន៍ ទេសចរណ៍ និង សហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ។

  វេទិកាក្រុមមិត្តភាពប្រទេសចិននិងអាស៊ីខាងត្បូង បណ្កើតឡើង ពីរឆ្នាំម្តង មានប្រទេស ចិន និង ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូង ទទួលបណ្កើតឡើងមួយប្រទេសម្តង ដើម្បីកសងស្ពាន ទំនាក់ទំនងប្រទេសចិន និង ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងជាមួយគ្នាដោយមិត្តភាព ជំរុញសេចក្តី ទំនាក់ទំនងប្រទេសចិន និង ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូង ។ កម្មវត្ថុវេទិកានេះ “ ស្វាគមអនាគត កសងមិត្តភាព ទំនាក់ទនងសហការ រកផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ “ មានមេពិភាក្សា “ ទំនាក់ទំនង ទេសចរណ៍និងវប្បធន៍នូវសហប្រតិបតិ្តការក្នុងតំបន់ “ និង “ ការសហប្រតិបត្តិការ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគនូវផ្លូវពាណិជ្ជកម្មខាងត្បូងថ្មី “ ទាំងពីរ ។

  

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
    គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង