កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពត៌មាន > ខែត្រយុនណានប្រទេសចិន

ការប្រជុំលើកទី ៤ នូវគណៈកម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មGMS ស្វែករកសេចក្តិថ្មី និង សហប្រតិបត្តិការ ជំរុញតំបន់អភិវឌ្ឍន៍

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  

  

  នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ មិថុនា ការប្រជុំលើកទី ៤ នូវគណៈកម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម(GMS) តំបន់គូដៃទន្លេមេកោន បណ្កើតឡើងនៅទីក្រុងឃុនមីញ ។ ការប្រជុំនេះបណ្កើតឡើងពី នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មខេត្តយឹនណាន និង គណៈកម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម GMS ។ ភ្ញៀវចូលរួមការប្រជុំនេះ មានមកពីប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ ភូមា ថៃ វៀតណាម និង ប្រទេសចិន ប្រហែលមានតំណាងវិសាយពាណិជ្ជកម្ម ១០០ អ្នកចូលរួម ។

  កម្មវត្ថុការប្រជុំនេះ គឺជា “ ជំរុញសហប្រតិបត្តិការនិងបណ្កើតថ្មី ជំរុញតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ “ អនុនាយកលេខាធិការនូវការិយាល័យលេខាធិការអាស៊ាន លោក ភូស៊ីប៉ាណាដាន សុន ឌឺឡាមួ បានចូលរួមការប្រជុំនេះ ប្រធាន គណៈកម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម GMS ស្វូនីងនីង ជាអ្នកពិធីការ ។ ភ្ញៀវពាណិជ្ជកម្មចូលរួមការប្រជុំនេះ មានមកពីប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ ភូមា ថៃ វៀតណាម និង ប្រទេសចិន ជាដើម មានចំនួនប្រទេស ៦ គេនីយាយជាមួយគ្នា អំពី ជំរុញសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ពីធីថ្មីប្តូរតាមពាណិជ្ជកម្មអស្យាណូ ប្រើប្រយោគន៍ការ សមត្ថភាពគណៈកម្មធិការ ទៅនីយាយជាមួយគ្នា ។

  

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង