កាលបរិចេ្ឆទ:
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះ:គេហទំព័រ > ពត៌មាន > ខែត្រយុនណានប្រទេសចិន

ប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ ភូមា ថៃ វៀតណាម និង ចិន ចំនួនប្រទេស ទាំង៦ ចុះហត្ថលេខា កិច្ចសន្យា “ ជ្រើសរើសអ្នកតំណាង GMS “

ប្រភព:  កាលបរិចេ្ឆទ:

  

  នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ មិថុនា ការប្រជុំលើកទី ៤ នូវគណៈកម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម(GMS) តំបន់គូដៃទន្លេមេកោន បណ្កើតឡើងនៅទីក្រុងឃុនមីញ ភ្ញៀវចូលរួមការប្រជុំនេះ មានមក ពីប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ ភូមា ថៃ វៀតណាម និង ប្រទេសចិន បណ្កើតការប្រជុំនេះ គណៈកម្មធិការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម GMS ចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យា “ ជ្រើសរើសអ្នកតំណាង GMS “ តាមផែនការ ការប្រកួតជ្រើសរើសនឹងបណ្កើតឡើងនៅខែឆ្នូឆ្នាំនេះ នៅទីក្រុងឃុនមីញ ។

រក្សាសិទិ្ធ:កំពង់ផែពត៌មានអាស៊ីអគេ្នយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូង | សំណុំរឿង:សំណុំរឿងលេខ០៩០០៥៧៣អំពីអែស៊ីភីICPខែត្រយុនណាន
គ្រប់គ្រងខាងបចេ្ចកទេស: ក្រុមហ៊ុនជុងប៉េស៊ីនក្រុងប៉េកាំង